Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu w 2016
Wykaz uchwał i stanowisk jakie zajęło Walne Zgromadzenie w 2016 roku

Walne Zgromadzenie w 2016 roku zajęło stanowisko w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał:

Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich członków oraz wszystkie jej organy. Związanie uchwałą Walnego Zgromadzenia odnosi się tylko do tych uchwał, które dotyczą wszystkich członków w sposób jednakowy a więc uchwał typu normatywnego, określających zasady, na jakich powinny opierać się indywidualne stosunki pomiędzy członkami
a Spółdzielnią.

Zgodnie z § 28 Statutu Spółdzielni przebieg poszczególnych części Walnego Zgromadzenia został udokumentowany w protokołach z obrad, które są jawne dla członków Spółdzielni oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ