OSM

Trochę historii

Z inicjatywy władz miejskich, w dniu 4 czerwca 1959 roku, odbyło się pierwsze zebranie informacyjne, na którym wybrano Komitet Organizacyjny w celu założenia Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Ostrołęki.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:

 1. Jan Przybyła,
 2. Krystyna Sieplińska
 3. Józef Wojciechowicz
 4. Zdzisław Mrozek

Na dzień 2 lipca 1959 roku Komitet Organizacyjny zwołał Walne Zgromadzenie Członków Założycieli Spółdzielni, na którym wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i pierwszy Zarząd Spółdzielni.

W skład Rady Nadzorczej weszli:

 1. Wacław Biedrzycki
 2. Tadeusz Grzyb
 3. Antoni Białobrzewski
 4. Aleksander Ciak
 5. Stanisław Gadomski
 6. Lucjan Andrzejczyk

W skład Zarządu weszli:

 1. Jan Przybyła – Prezes
 2. Antoni Piersa – V-ce Prezes
 3. Jerzy Kruszewski – Członek

Uchwalono Statut nowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już 12 sierpnia 1959 Związek Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych w Warszawie zatwierdził celowość założenia spółdzielni pod nazwą ?Spółdzielnia Mieszkaniowa? w Ostrołęce, zaś 18 sierpnia 1959 r. Sąd Powiatowy dla miasta Warszawa Pragi zarejestrował statut i wpisał do rejestru sądowego Członków Zarządu. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych miało być podstawowym celem działalności Spółdzielni. Spółdzielnia liczyła wtedy 37 członków. W 1959 roku wykupiono od Miejskiej Rady Narodowej jeden blok przy ul. Szkolnej 19 obecnie ul. Chętnika 9.

W 1962 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała lokalizację pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sienkiewicza. W 1964 roku nastąpiło tam rozpoczęcie inwestycji przez Ostrowskie Przedsiębiorstwo Budowlane a w grudniu 1965 roku ? zakończono budowę 4 budynków (47, 49 oraz 49A i 51 przy ul. Sienkiewicza). Do 1965 roku Spółdzielnia liczyła już 240 członków i 179 kandydatów.

Pierwszy blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 19

Zasoby Spółdzielni obejmowały 5 budynków o 101 mieszkaniach. Do roku 1962 Spółdzielnia kierowana była przez kierownictwo pracujące społecznie, bez samodzielnego lokalu biurowego. Ciekawostką może też być, że pracownikiem na podstawie umowy o pracę był pan Jerzy Roman pełniący funkcję Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej który został zatrudniony w 1962 roku, do spraw księgowych został zatrudniony Benedykt Machczyński.

W 1962 roku dla potrzeb Spółdzielni został przydzielony jeden pokój w budynku przy ul. Waryńskiego (obecnie 11 Listopada) z przeznaczeniem na biuro. Pierwszy pracownik administracyjny, p. Helena Merks, został zatrudniony w październiku 1963r. Równocześnie w 1963 roku został zmieniony skład Zarządu Spółdzielni. W roku 1965 po zakończeniu budowy przy ul. Sienkiewicza do budynku zostało przeniesione biuro Spółdzielni. Także w 1965 roku wstrzymano dalszą budowę osiedla Sienkiewicza z powodu nieopłacalności dostarczania energii cieplnej – źródłem była Elektrociepłownia. Wybudowano lokalną kotłownię, kilka lat później rozebrano. Spółdzielnia otrzymała nową lokalizację na budowę przy ul. Szkolnej.

W grudniu 1966 roku Walne Zgromadzenie Członków zmieniło Statut i liczbę Członków Zarządu z 3 do 5 osób, a także liczbę Członków Rady Nadzorczej z 7 do 15 osób, zastąpiono także Walne Zgromadzenie Członków Zebraniem Przedstawicieli, w liczbie 100, wybieranych na zebraniach środowiskowych.

W roku 1968 Spółdzielnia odkupiła od Ostrowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego barak – zaplecze budowy osiedla przy ul. S. Jaracza 2A z przeznaczeniem na świetlicę. Zorganizowano tam punkt biblioteczny a także codzienne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z osiedla. W lutym 1970 roku został zasiedlony pierwszy budynek przy ul. Szkolnej, obecnie T. Sygietyńskiego 7, gdzie przeniosło się też biuro Spółdzielni. W roku 1970 zasoby Spółdzielni wzrastają o kolejne 180 mieszkań w budynkach przy ul. Celulozowej 2 i 4 zaś liczba członków w tym czasie wynosi 841 a kandydatów 530. W 1971 roku zasiedlono dalsze 4 budynki o 180 mieszkaniach.

Znaczącą rolę dla szybkiego tempa budowania miało powstanie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Ostrołęce, co odbyło się kosztem OPB w Ostrowi Mazowieckiej. Na odcinku pracy społeczno-wychowawczej w latach 1973 ? 1974 Spółdzielnia inicjowała różnorodne formy działalności m.in. koła fotograficzne, szachowe, turnieje o puchar Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, kolonie, spływy kajakowe, zabawy karnawałowe dla dzieci, wyświetlanie bajek, festyny rekreacyjne na osiedlach, obozy wędrowne, wycieczki, punkty opiekuńcze na osiedlach (od 8:00 do 15:00) pod opieką instruktora, pokazy żywieniowe, spotkania z prawnikami, lekarzami, pisarzami itp.

Pierwsza siedziba Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Obecna siedziba Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wejście do siedziby Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od chwili awansu Ostrołęki na siedzibę województwa ostrołęckiego Spółdzielnia borykała się z poważnymi trudnościami w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na ten stan w poważnym stopniu wpływała konieczność przydzielania mieszkań pod tzw. ?wyburzenia?, a w efekcie pozyskiwanie terenów pod budowę nowych bloków. Rząd przeznacza znaczne środki finansowe i materiałowe, trzeba było budować mieszkania dla kadry urzędniczej i fachowców zatrudnianych w zakładach przemysłowych. Zaczęto intensywnie wykorzystywać możliwości produkcyjne Fabryki Domów (wielka płyta), budowano budynki 12. kondygnacyjne, dominowały jednak 5. kondygnacyjne.
Spółdzielnia w roku 1975 obchodziła 15-lecie istnienia, w tym też roku Ostrołęka została miastem wojewódzkim. Spółdzielnia rozpoczęła budowę osiedla szeregowych domków jednorodzinnych przy ul. Baśniowej (dawniej os. Jaworskiego), które zostały oddane użytkownikom do własnego wykończenia. W listopadową noc 1979 roku spłonął pawilon handlowy na osiedlu Sienkiewicza. Rozpoczęto podłączanie budynków do gazu przewodowego z rozprężalni miejskiej ? osiedle Jaworskiego. Trudny czas dla samodzielności Spółdzielni stawiał rok 1980. Wykluczono wtedy z grona członków Spółdzielni pierwsze osoby zalegające w opłatach. W roku 1981 rosły zaległości w opłatach eksploatacyjnych, zatrudniono prawnika w celu rozwiązania tej sytuacji. Rada Nadzorcza rozpatrywała wiele spraw np. 12 czerwca 1981 roku rozpatrzyła 267 odwołań coraz częściej mówiło się o utworzeniu drugiej Spółdzielni. W roku 1983 Spółdzielnia posiadała zasoby mieszkaniowe o powierzchni ponad 220.000m2. Był to rok burzliwy stał on pod znakiem lustracji i kontroli zewnętrznych. W roku 1984 Zarząd Spółdzielni przeniesiony został do pawilonu administracyjno-handlowego przy ul. M. Jaworskiego 13. Budowę pawilonu rozpoczęto w 1982 roku.

Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza.

Władze miasta w roku 1984  przekazały Spółdzielni tereny budowlane pod budowę osiedla Centrum II, tylko w tym jednym roku kontrole i lustracje trwały w Spółdzielni 273 dni. Zmieniła się Spółdzielnia , rozrastała się. Na zebraniach grup członkowskich osiedla Centrum w grudniu 1990 r. podjęto uchwałę o konieczności podziału Spółdzielni i utworzeniu nowej Spółdzielni na bazie osiedla Centrum.
Przed podziałem Spółdzielnia posiadała:

 • 173 budynki wielorodzinne o powierzchni  297.290m2  – 5.888 mieszkań
 • 17 pawilonów handlowych.

Spółdzielnia zatrudniała ogółem 229 pracowników.

Budowa Osiedla przy ul. Jaworskiego.

W Ostrołęce do 2009 roku, w okresie 50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej wybudowano:

 • 179 budynków wielorodzinnych o 6.229 mieszkaniach,
 • 52 domy jednorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 303.706 m2,
 • 17 Pawilonów handlowo-usługowych o powierzchni ogólnej 12.539 m2,
 • 424 garaże o powierzchni ogólnej 6.800 m2

Na dzień 31 sierpnia 2009 roku struktura mieszkań przedstawia się następująco:

 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – 255 – mieszkań
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3.482 – mieszkania
 • odrębna własność – 648 – mieszkań.

Lata 1970 ? 1990 to okres szybkiego rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, a tym samym rozwój miasta – czynnikiem miastotwórczym był boom inwestycyjny i industrializacyjny lat 70-tych w tym uczynienie z Ostrołęki stolicy województwa i subregionu.

Lata 1989 ? 1991 to także najtrudniejszy okres dla rozpoczętych inwestycji, z uwagi na szalejącą inflację, wzrost cen materiałów budowlanych i kredytów mieszkaniowych oraz wprowadzonej przez państwo kapitalizacji odsetek od kredytów mieszkaniowych. Ustawą z 1995 roku o pomocy Państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, uregulowano sytuację tych członków wobec Spółdzielni i wobec państwa.

Za wyjątkiem prowadzonych inwestycji mieszkaniowych a także gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia równocześnie przystąpiła do modernizacji starzejących się zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Jednocześnie rozpoczęto docieplenia szczytów a następnie ścian wzdłużnych wszystkich budynków spółdzielczych również wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych. Wymienione zostały drzwi wejściowe we wszystkich budynkach.

Ostatnie dwa budynki mieszkalne zbudowano w 2002 roku. Obok prowadzonych inwestycji mieszkaniowych a także gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia od 1995 roku równocześnie przystąpiła do modernizacji starzejących się zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Rozpoczęto docieplanie szczytów, a następnie ścian wzdłużnych, wszystkich budynków spółdzielczych, dokonano wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych. Wymienione zostały drzwi wejściowe we wszystkich budynkach.

Z rozmachem trwały roboty drogowe, wymieniane były chodniki z tradycyjnych płytek na ?polbruk?, rozbudowywane były parkingi i zatoki postojowe. Wymieniano wodomierze zarazem w mieszkaniach jak i wodomierze główne w budynkach. Przeprowadzono proces wymiany wszystkich skrzynek pocztowych – zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Od roku 2008 nowym obszarem działania stało się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Większość działek zabudowanych domami wielorodzinnymi zostało już wykupionych przy życzliwej postawie władz miejskich.
Spółdzielnia prócz modernizacji i dużych robót remontowych zajmuje się bieżącą konserwacją zasobów mieszkaniowych.

W latach 1995 ? 2000 przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia. Zmniejszono znacząco liczbę pracowników administracyjnych, a sprzątanie zasobów i konserwacje powierzono podmiotom gospodarczym.
Obecnie zatrudnieni to pracownicy o wieloletnim stażu pracy, znająca problematykę Spółdzielni.

Na ok. 54.000 mieszkańców Ostrołęki – ponad 11.000 mieszkania w zasobach spółdzielczych, co stanowi 20% ogółu mieszkańców miasta. Spółdzielnia Mieszkaniowa to nie tylko wiele budynków, a w nich wiele mieszkań, w których żyją spółdzielcy.

Mimo mnóstwa zajęć i pracy na wielu polach, w 2009 roku nie zapomniano o obchodach 50.lecia Spółdzielni. Odbyły się w pięknej scenerii, nad Narwią. Zaszczycili obchody zasłużeni dla Spółdzielni jej byli działacze i pracownicy, władze miasta, sponsorzy ? dobre duchy działalności spółdzielczej. Nieprzerwanie od 1995 roku trwała termomodernizacja, czyli ocieplanie ścian szczytowych i wzdłużnych, ocieplono specjalną metodą poddasza wszystkich budynków. W 2012 roku zakończono siedemnastoletnią operację, ocieplając ostatnie budynki 12.kondygnacyjne. Dzięki zastosowanej technologii osiedla spółdzielcze stały się kolorowe, gdyż ocieplający bryły budynków styropian i zewnętrzna warstwa tzw. tynku mokrego dały się malować różnokolorowymi farbami. Zniknęła bezpowrotnie charakterystyczna, dla obiektów wzniesionych z tzw. wielkiej płyty, kamienista szarzyzna. Budynki zyskały widoczne z daleka oznakowania, nie da się zagubić w osiedlu? Przybyło, zwłaszcza w okresie 2012 ? 2017, wieleset miejsc postojowych i parkingowych, dla jednośladów i samochodów osobowych. Życie w osiedlu, tzw. blokowisku przestało być uciążliwe. Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się znaczącym ośrodkiem kulturotwórczym, organizatorem całorocznie trwających form życia społecznego i kulturalnego, kultywujących doświadczenia i dorobek wcześniejszego okresu, animatorem rozmaitych nowinek. W dowód uznania dla blisko 60.letniej , nieustającej pracy dla ludzi, dla środowiska funkcjonowania Marszałek Województwa Mazowieckiego, p. Adam Struzik w czerwcu 2017 roku wyróżnił Spółdzielnię honorowym medalem ?PRO MASOVIA?. Także w czerwcu 2017 roku znacząca grupa wieloletnich i zasłużonych dla Spółdzielni pracowników i społeczników została wyróżniona honorowymi odznakami spółdzielczymi. Oceniamy ciepło i z sentymentem lata, które za nami. Myślimy o przyszłości ? także o zbliżającym się jubileuszu 60.lecia naszej Spółdzielni.

Pobierz plik *.PDF

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.