Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Zapoznanie z zasadami obradowania określonymi w Statucie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Wnioskowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
 9. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 2019 r., które odbyło się w 7. częściach.
 10. Przyjęcie protokołów przebiegu głosowania nad podjęciem uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie 21.09.2020 r. i 30.06.2021 r.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok wraz z informacją o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na piśmie w 2021 roku oraz kierunkami działania na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 15. Przedstawienie projektów uchwał (z uzasadnieniem) będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 16. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
 17. Głosowanie nad uchwałami:
  1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
  2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
  3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
  4. Uchwały Nr 4/1, 4/2, 4/3, w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
  5. Uchwała Nr 5 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej za 2021 rok) uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.
  6. Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.
  7. Uchwała Nr 7 w sprawie uchylenia Uchwał Walnego Zgromadzenia: Nr 8 z 2013 r., Nr 16 z 2012 r., Nr 8 z 2009 r., Uchwały Nr 10 Zebrania Przedstawicieli Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z 27.06.1997 r. i Nr 6 Zebrania Przedstawicieli Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z 12.06.1995 r.
  8. Uchwała Nr 8 w sprawie powołania/przystąpienia przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową do Spółdzielni Energetycznej promującej i wdrażającej systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).
  9. Uchwała Nr 9 w sprawie zmian w Statucie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  10. Uchwała Nr 10 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2022/2025.
 18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie głosowania nad uchwałami.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków z dyskusji.
 20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

 1. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 2019 r., Protokoły przebiegu głosowania nad podjęciem uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie w dniu 21.09.2020 r. i 30.06.2021 r., Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r., znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 lub 4, od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2022 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 1. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie z każdej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonują na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2022 r., w trybie wynikającym z § 27d Statutu.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania oraz imion i nazwisk osób zgłaszających. Karta zgłoszenia* powinna być poparta przez co najmniej 10. członków Spółdzielni.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia* wyrażające zgodę na kandydowanie oraz dane dotyczące:

 • zatrudnienia w Spółdzielni,
 • prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 • niekaralności lub pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 • zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
 • liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
 1. Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo* do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i  nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma  reprezentować członka oraz być podpisane czytelnie przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Tożsamość Członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 • Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz wzór pełnomocnictwa są dostępne w sekretariacie biura Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.osm-ostroleka.pl.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej