Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Zapoznanie z zasadami obradowania określonymi w Statucie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Wnioskowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
 9. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 2022 r., które odbyło się w 7. częściach.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia odbytego w 2022 roku oraz kierunkami działania na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 13. Przedstawienie projektów uchwał (z uzasadnieniem) będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 14. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
 15. Głosowanie nad uchwałami:
  1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
  2. Uchwała Nr 2 w sprawie uchwalenia kierunków działania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok i lata następne.
  3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
  4. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
  5. Uchwały Nr 5/1, 5/2 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
  6. Uchwała Nr 5/3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2022 r. do 28.07.2022 r.
  7. Uchwała Nr 6 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej za 2022 rok) uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.
  8. Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.
 16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie głosowania nad uchwałami.
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków z dyskusji.
 18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

 1. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 2022 r., sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r. wraz z kierunkami działania na 2023 r., sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r., znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 lub 4, od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2023 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 1. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo* do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i  nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma  reprezentować członka oraz być podpisane czytelnie przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Tożsamość członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 • Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w sekretariacie biura Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.osm-ostroleka.pl (w zakładce OSM – formularze i druki do pobrania).

TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

L.P.NR CZĘŚCIWYKAZ NIERUCHOMOŚCIMIEJSCE I TERMIN  ZEBRANIA
1.IT. Sygietyńskiego 7, A. Chętnika 9, Celulozowa 2, 4, 6, 6A, 8 marsz. J. Piłsudskiego 19, 21, 23, 25 Garaże ul. T. Sygietyńskiego 7A, ul. Celulozowa 4A Osoby prawne. Członków 61019.06.2023 r. godz. 1630 Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13
2.IIStarosty Kosa 2A 11 Listopada l, 2, 3, 4, 5, 10, 10A gen. I. Prądzyńskiego 1, 17 Członków:74820.06.2023 r. godz. 1630 Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13
3.IIIDzieci Polskich 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13A, 17 Baśniowa 3, Garaże ul. Dzieci Polskich 1A, 11A Członków: 43922.06.2023 r. godz. 1630 Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13
4.IVH. Modrzejewskiej 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Garaże ul. H. Modrzejewskiej 2 S. Jaracza 2, 4, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18 H. Sienkiewicza 47, 49, 49A, 51 Lokal użytkowy S. Jaracza 2A Członków: 109026.06.2023 r. godz. 1630 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. S. Jaracza 5
5.VW. Reymonta 1, 3, 5, 7, 9 Powstańców 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Goworowska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, H. Sienkiewicza 3, 20, 22, Garaże ul. Goworowska 24A, ul. W. Reymonta 3A, 7A, 9A Członków:97727.06.2023 r. godz. 1630 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6
6.VIgen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12, 12A, 18 Goworowska 11, 13, 19, 21 M. Konopnickiej 2, 4, 8, 23, 25 Lokale użytkowe gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12 Garaże ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12, 12A, Garaże ul. M. Konopnickiej 5A Członków: 60029.06.2023 r. godz. 1630 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6
7.VIIgen. J. Hallera 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 11, 11A, 18 Pawilon Handlowy ul. gen. J. Hallera 13A, Lokale użytkowe ul. gen. J. Hallera 13/1, ul. Targowa 41, Garaże ul. gen. J. Hallera 13B Członkowie oczekujący – 76 Członków: 71430.06.2023 r. godz. 1630 Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ