Zawiadomienie o podjęciu uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce zawiadamia, że w wykonaniu Uchwały Nr 30/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Rady Nadzorczej, na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) zarządza się na dzień 30 czerwca 2021 r. podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie bez przeprowadzenia zebrań.

Głosowanie nad uchwałami odbędzie się na imiennych kartach do głosowania w świetlicy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. J. Hallera 13 w dniu 30 czerwca 2021 r. od godz. 9:00 do godz. 18:00.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 30 czerwca 2021 r.

  1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
  2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
  3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
  4. Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia wniosku wynikającego z przeprowadzonej lustracji działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  5. Uchwały Nr 5/1, 5/2, 5/3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
  6. Uchwała Nr 6 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2020 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.
  7. Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.

 ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Informacje dotyczące podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone prawne ograniczenia, nakazy i zakazy jak również przez wzgląd na bezpieczeństwo członków Spółdzielni, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2021 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni w wykonaniu Uchwały Nr 30/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Rady Nadzorczej na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 postanowił przeprowadzić podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok i złożenia go do Sądu Rejonowego ? Krajowego Rejestru Sądowego oraz w celu podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2020 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z materiałami sprawozdawczymi za 2020 r. zostały dostarczone do skrzynek oddawczych członkom Spółdzielni. Ponadto są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni i będą dostępne w dniu głosowania, tj. 30 czerwca 2021 r.

Została powołana Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie, której zadaniem będzie wydawanie imiennych kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania sprawował będzie Notariusz, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie będą wydawane przez Członków Komisji w dniu głosowania, tj. 30 czerwca 2021 r. w świetlicy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę, serię i numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (wzór pełnomocnictwa).

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w roku bieżącym upływa kadencja Rady Nadzorczej wybranej na lata 2018/2021. Z uwagi na trwający stan epidemii oraz wprowadzone w związku z nim prawne ograniczenia, nakazy i zakazy jak również przez wzgląd na bezpieczeństwo członków Spółdzielni nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej. Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej regulują przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.1086). Art. 90a stanowi: ?W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90?, tj. o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa członek Spółdzielni biorący udział w głosowaniu zobowiązany jest posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa, tj. maseczkę, założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, zachować bezpieczny odstęp podczas odbierania karty do głosowania. Po oddaniu głosu należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie, w którym odbywać się będzie głosowanie.