Zawiadomienie o podjęciu na piśmie uchwał walnego zgromadzenia
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce zawiadamia, że w wykonaniu Uchwały Nr 38/08/2020 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej, na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875) zarządza się na dzień 21 września 2020 r. podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie bez przeprowadzania zebrania.

ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU NA PIŚMIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce zawiadamia, że w wykonaniu Uchwały Nr 38/08/2020 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej, na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875) zarządza się na dzień 21 września 2020 r. podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie bez przeprowadzania zebrania.
Głosowanie nad uchwałami odbędzie się na imiennych kartach do głosowania w świetlicy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. J. Hallera 13 w dniu 21 września 2020 r. od godz. 09:00 do godz. 18:00.
Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 21 września 2020 r.

  1. Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.
  2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.
  3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.
  4. Uchwała Nr 4/1 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Janinie Zambroń za 2019 rok.
  5. Uchwała Nr 4/2 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Tadeuszowi Zawistowskiemu za 2019 rok.
  6. Uchwała Nr 4/3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Annie Popławskiej za 2019 rok.
  7. Uchwała Nr 5 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2019 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalność Spółdzielni.
  8. Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.
  9. Uchwała Nr 7 w sprawie ustawowej, obowiązkowej legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  10. Uchwała Nr 8 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODJĘCIA NA PIŚMIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, obowiązujący stan epidemii i obostrzenia w tym zakresie, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2020 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni w wykonaniu Uchwały Nr 38/08/2020 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 postanowił przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok w terminie do dnia 30.09.2020 r. i złożenia go do Sądu Rejonowego ? Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z materiałami sprawozdawczymi za 2019 r. zostały dostarczone do skrzynek oddawczych członkom Spółdzielni. Ponadto są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni i będą dostępne w dniu głosowania, tj. 21 września 2020 r.

Została powołana Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której zadaniem będzie wydawanie imiennych kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania sprawował będzie Notariusz, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą wydawane przez Członków Komisji w dniu głosowania, tj. 21 września 2020 r. w świetlicy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę, serię i numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21 września 2020 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni ? Wzór pełnomocnictwa.

Ponadto Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zgodnie z przepisami Art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Walne Zgromadzenie Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa członek Spółdzielni biorący udział w głosowaniu powinien posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa, założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, zachować bezpieczny odstęp podczas odbierania karty do głosowania.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ