Ogłoszenia

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024
Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Ostrołęce, ul. gen.Hallera 13 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Oferta powinna zawierać między innymi:

 

1. Informację o oferencie, w tym:
a) forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
b) wpis do rejestru biegłych rewidentów (aktualny odpis),
c) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
d) informację o liczbie zatrudnionych (etatowo) biegłych rewidentów,
e) wykaz badanych podmiotów w ostatnich 3 latach (wymagane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych).
2. Cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty ponoszone w trakcie badania sprawozdania oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
3. Wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego.
4. Projekt przyszłej umowy.

 

W ramach realizacji zamówienia biegły rewident zobligowany będzie do:
1) przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego:
a) za rok 2023 do 31.03.2024 r.,
b) za rok 2024 do 31.03.2025 r.,
2) udziału  w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia wyników badania sprawozdania finansowego.

Dodatkowych informacji udziela główny księgowy Spółdzielni, tel. 29-766-63-81.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024”
w terminie do 17 października 2023 roku na adres:

Ostrołęcka Spόłdzielnia Mieszkaniowa
ul. gen. J. Hallera 13
07-410 Ostrołęka

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

RADA NADZORCZA
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej