Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022
Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Ostrołęce, ul. Hallera 13 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Oferta powinna zawierać między innymi:

 1. Informację o oferencie, w tym:
  • forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów (aktualny odpis),
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • informację o liczbie zatrudnionych (etatowo) biegłych rewidentów,
  • wykaz badanych podmiotów w ostatnich 3 latach (doświadczenie w badaniu spółdzielni mieszkaniowych, będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
 2. Cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty ponoszone w trakcie badania sprawozdania oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
 3. Wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego.
 4. Projekt przyszłej umowy.

W ramach realizacji zamówienia biegły rewident zobligowany będzie do:

 1. przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: za rok 2021 do 31.03.2022r., za rok 2022 do 30.03.2023r..
 2. Udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia wyników badania sprawozdania finansowego.

Dodatkowych informacji udziela główny księgowy Spółdzielni, tel. 297666381. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: ? Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021r. i rok 2022?w terminie do 18 października 2021 roku na adres:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Gen. J. Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Rada Nadzorcza