Ogłoszenia

Przetargi

Stałe utrzymanie czystości i porządku na os. 600-lecie w zasobach administracji osiedla nr 1 OSM
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza postępowanie przetargowe na: Stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych, przy pawilonach handlowych oraz na terenach utwardzonych, nieutwardzonych i zielonych na os. 600-lecie w zasobach administracji osiedla nr 1 OSM.

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza postępowanie przetargowe na:

Stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych, przy pawilonach handlowych oraz na terenach utwardzonych, nieutwardzonych i zielonych na os. 600-lecie w zasobach administracji osiedla nr 1 OSM:

  • klatek schodowych o powierzchni 2 789,47 m2 zwiększonej współczynnikiem 1,3 tj. o powierzchnię 836, 84 m2 na utrzymanie czystości lamperii, balustrad, okienek na półpiętrach oraz drzwi wejściowych do budynku. Powierzchnia sprzątana ogółem wynosi 3 626,31 m2.
  • terenów zewnętrznych utwardzonych o łącznej powierzchni 11 265,55 m2;
  • terenów zieleni, placów zabaw i pozostałych terenów nieutwardzonych o łącznej powierzchni
    12 346,29 m2.

 

I. Szczegółowy wykaz i obmiar nieruchomości objętych zapytanie zawiera Załącznik nr 1.

II. Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem zawiera Załącznik nr 2.

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

IV. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić wszystkie materiały, środki czystości, środki dezynfekujące, worki foliowe do koszy osiedlowych wolnostojących i narzędzia niezbędne
do wykonywania robót objętych umową, z wyjątkiem materiałów szorstkich niezbędnych do posypywania gołoledzi w wejściach do budynków.

V. Oferta powinna zawierać:
5.1. Wskazanie cen jednostkowych netto i brutto odrębnie:
5.1.1. Za utrzymanie czystości i porządku na 1 m2 powierzchni wewnątrz budynku,
5.1.2. Za utrzymanie czystości i porządku na 1 m2 powierzchni terenów zewnętrznych utwardzonych,
5.1.3. Za utrzymanie czystości i porządku na 1 m2 powierzchni terenów zieleni, placów zabaw
i pozostałych terenów nieutwardzonych.
5.2. Informację i/lub referencji dot. wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, gdzie dotychczas realizowane były usługi tożsame do objętych zamówieniem.
5.3. Informację o liczbie planowanych do zatrudnienia pracowników, planowanych godzinach pracy oraz ich doświadczeniu w realizacji usług utrzymania czystości na terenach spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych.

VI. Przed złożeniem oferty konieczność odbycia wizji terenu objętego zamówieniem z pracownikiem Administracji Osiedla nr 1 OSM.

VII. Termin składania ofert: 28.02.2023 r., godz. 14:00

VIII. Okres obowiązywania umowy: od dnia 01.05.2023.r. na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia

IX. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania, prosimy o składanie ofert w szczelnie zamkniętych kopertach z napisem „Stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych, przy pawilonach handlowych oraz na terenach utwardzonych, nieutwardzonych i zielonych na os. 600-lecie w zasobach Administracji Osiedla nr 1 OSM”, w sekretariacie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka.