Ogłoszenia

Przetargi

Przetarg ofertowy ograniczony na wybór najemcy lokalu użytkowego – garażu
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg ofertowy ograniczony na wybór najemcy lokalu użytkowego - garażu

OGŁOSZENIE
o przetargu ograniczonym

 

Przedmiotem przetargu jest:

  • wybór najemcy lokalu użytkowego – garażu znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 19 w Ostrołęce oznaczonego w dokumentacji inwentaryzacyjnej symbolem P 02 o powierzchni 29,50 m2,
  • cena wywoławcza najmu za garaż wynosi – 150,00 zł netto miesięcznie tj. 184,50 zł brutto miesięcznie.

 

Warunki przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

– którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
– które nie mają zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych wobec Spółdzielni,
– które nie mają zadłużenia wobec Spółdzielni z innych tytułów.

2. Oferty przystąpienia do przetargu na wybór najemcy lokalu użytkowego- garażu z zaoferowaną ceną najmu (netto) należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce w terminie do dnia 12.05.2023 r.

3. Przetarg na wybór najemcy wygrywa oferta osoby, która zaoferowała najwyższą cenę najmu.

4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera umowę najmu na czas nieokreślony. Projekt umowy do wglądu w Administracji Spółdzielni nr 1 przy ul. gen. Józefa Hallera 13 A lub w siedzibie Spółdzielni ul. gen. Józefa Hallera 13.

5. Przed zawarciem umowy najmu wygrywający przetarg wpłaca kaucję w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu najmu + podatek VAT (23%).

6. Najemca płaci czynsz najmu + podatek VAT (23%) oraz opłatę za energię elektryczną według podlicznika. Czynsz najmu będzie co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

7. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonów 29 766 63 81 wew. 30,40 lub 29 766 69 33.

8. Lokal będący przedmiotem najmu będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla pod nr. telefonu 297666933.

9. Komisja przetargowa rozpatrzy złożone oferty w dniu 16.05.2023 r.

10. Umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu zostanie zawarta z najemcą od 01.06.2023 r. na czas nieokreślony.

11. O wygraniu przetargu Spółdzielnia zawiadamia na piśmie.

12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ