Ogłoszenia

Lokale i place do wynajęcia

Przetarg na pawilon handlowy przy ul. Goworowskiej 13A
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce ogłasza przetarg na najem Pawilonu handlowego o pow. 288,29 m2 przy ul. Goworowskiej 13A w Ostrołęce. Pawilon wolny od dnia 01.07.2022 r.

Lokal o powierzchni 288,29 m2

Pawilon dostępny od dnia 01.07.2022 roku.

Cena wywoławcza wynosi 20,00 zł/m2 plus należny podatek VAT miesięcznie. W/w pawilon wymaga dostosowania do potrzeb nowego użytkownika – na koszt najemcy, może być wykorzystywany na cele handlowe, usługowe i magazynowe.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany pawilon, w szczególności: koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania, koszty zimnej wody i odprowadzanie ścieków, koszty energii elektrycznej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

Wymagane dokumenty

Oferta winna zawierać dokumenty stanowiące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z KRS-u), a także aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunki przystąpienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem pawilonu przy ul. Goworowska 13A jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S. A. O/Ostrołęka, w terminie do dnia 25.07.2022 r.

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla Nr 2 OSM Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 3/1 tel. 29 764 55 32.

WIĘCEJ INFORMACJI

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla Nr 2 OSM Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 3/1 tel. 29 764 55 32.

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W razie uchylania się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarci umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg ofert na najem pawilonu ul. Goworowska 13A” w sekretariacie Spółdzielni, ul. Gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, do dnia 25.07.2022 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo, do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.