Ogłoszenia

Przetargi

Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Gen. J. Hallera 4
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na lokal użytkowy przy ul. Gen. J. Hallera 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

„Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza przetarg na najem:

Lokalu użytkowego o pow. 139,00 m2 zlokalizowanego w Pawilonie Handlowo-Usługowym przy ul. gen. J. Hallera 4 w Ostrołęce.

 

Warunki przetargu

Termin zasiedlenia: do ustalenia – po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 20,75 zł/m2, plus należny podatek VAT miesięcznie.

W/w lokal wymaga dostosowania do potrzeb nowego użytkownika – na koszt najemcy, może być wykorzystany na cele handlowe i usługowe. Dotychczas w lokalu funkcjonował sklep spożywczy.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany lokal, w szczególności: koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania, koszty zimnej wody i odprowadzenia ścieków, koszty energii elektrycznej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty

Oferta winna zawierać dokumenty stanowiące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z KRS-u), a także aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem lokalu przy ul. gen. J. Hallera 4 jest wpłacenie wadium w wysokości 3548,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych) – przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S.A. O/Ostrołęka, w terminie do dnia 15.09.2023 r.

Bliższych informacji dotyczących lokalu udziela Administracja Osiedla Nr 1 OSM Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13A/26, tel. (029) 766 69 33

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM w godzinach od 8:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

W razie uchylania się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg ofert na najem lokalu w Pawilonie Handlowo-Usługowym ul. gen. J. Hallera 4” w sekretariacie Spółdzielni, ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, do dnia 15.09.2023 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.”

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ