PODSUMOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – 2023 ROK
Na 5158 członków uprawnionych do uczestnictwa we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia – udział wzięło łącznie 121 członków (w tym: 108 członków i 13. pełnomocników członków), co stanowi 2,35%.

Walne Zgromadzenie Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się w czerwcu 2023 r. w następujących dniach: 19,20,22,26,27,29 i 30.

Na 5158 członków uprawnionych do uczestnictwa we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia – udział wzięło łącznie 121 członków (w tym: 108  członków i  13. pełnomocników członków), co stanowi 2,35 %.

Walne Zgromadzenie Członków jest dla nas, zarządzających Spółdzielnią, niezwykle wartościowe, ponieważ pozwala poznać problemy mieszkańców, wskazuje co należy poprawić, ale także my możemy przekazać członkom bardzo ważne informacje, np. dotyczące kondycji finansowej Spółdzielni, remontów i inwestycji realizowanych na poszczególnych osiedlach.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podjęło między innymi uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022, podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za ubiegły rok.

Po zakończeniu zebrań Walnego Zgromadzenia wszystkich części, w celu autoryzacji treści podjętych uchwał oraz potwierdzenia ich podjęcia, 07 lipca 2023 r. (zgodnie z postanowieniami § 28a ust.1 Statutu OSM), odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia z udziałem Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie wyników głosowania Kolegium potwierdziło, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwały w następujących sprawach:

  1. Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

  1. Uchwała Nr 2 w sprawie: uchwalenia kierunków działania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.

Uchwała podjęta zwykłą większością głosów.

  1. Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.

Uchwała podjęta zwykłą większością głosów.

  1. Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.

Uchwała podjęta zwykłą większością głosów.

  1. Uchwała Nr 5/1 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Janinie Zambroń za 2022 rok.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Janinie Zambroń.

  1. Uchwała Nr 5/2 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Tadeuszowi Zawistowskiemu za 2022 rok.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Tadeuszowi Zawistowskiemu.

  1. Uchwała Nr 5/3 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Annie Popławskiej za okres od 01.01.2022 r. do 28.07.2022 r. 

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Annie Popławskiej.

  1. Uchwała Nr 6 w sprawie: podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2022 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.

Uchwała podjęta zwykłą większością głosów.

  1. Uchwała Nr 7 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.

Uchwała podjęta zwykłą większością głosów.

Szczegóły głosowań nad podjętymi uchwałami dostępne są w protokole Kolegium Walnego Zgromadzenia podsumowującym przebieg odbytego Walnego Zgromadzenia, który dostępny jest w siedzibie Spółdzielni.

W imieniu Zarządu dziękuję członkom za przybycie na tegoroczne Walne Zgromadzenie. Państwa obecność świadczy o tym, że członkowie Spółdzielni interesują się Spółdzielnią i chcą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich osiedlach.

Ostrołęka, 2023.07.12

Prezes Zarządu OSM
Anna Popławska