Ogłoszenia

Przetargi

Pielęgnację i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach Administracji Osiedla nr 1| Administracji Osiedla nr 2 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (oś. 600-lecie, oś. 11 Listopada, oś. Goworowska)
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Ostrołęce 07-410, przy ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza postępowanie przetargowe na: PIELĘGNACJĘ I BIEŻĄCE UTRZYMANIE W OKRESIE WEGETACYJNYM TERENÓW ZIELONYCH I INNYCH W ZASOBACH ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 1 I ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 2 OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (oś. 600-lecie, oś. 11 Listopada, oś. Goworowska)

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Ostrołęce 07-410, przy ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza postępowanie przetargowe na:
PIELĘGNACJĘ I BIEŻĄCE UTRZYMANIE W OKRESIE WEGETACYJNYM TERENÓW ZIELONYCH I INNYCH W ZASOBACH ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 1 I ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 2 OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (oś. 600-lecie,
oś. 11 Listopada, oś. Goworowska) w zakresie:

1.1 Pielęgnacji żywopłotów, krzewów i drzew na powierzchni:

I. Administracja Osiedla nr 1 łącznie: 2 870,39 m2
(oś. 600-lecie 1 054,32 m2 , oś. 11 Listopada 1 816,07 m2)

II. Administracja Osiedla nr 2 łącznie: 3 694,18 m2 (oś. Goworowska)

1.2 Pielęgnacji trawników i terenów nieutwardzonych, na powierzchni:

I. Administracja Osiedla nr 1: 31 631,59 m2
(oś. 600-lecie 11 291,97 m2, oś. 11 Listopada 20 339,62 m2)

II. Administracja Osiedla nr 2: 22 507,24 m2 (oś. Goworowska)

 

2. Szczegółowy wykaz i obmiar nieruchomości, objętych zapytaniem oraz szczegółowy zakres wymaganych prac dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Administracji Osiedla nr 1 OSM, ul. gen. J. Hallera 13A/26, 07-410 Ostrołęka oraz w siedzibie Administracji Osiedla nr 2 ul. H. Sienkiewicza 3/1, 07-410 Ostrołęka – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POTENCJALNYCH OFERENTÓW OBEJMUJĄ:

3.1 Przed złożeniem oferty konieczność odbycia wizji terenu objętego zamówieniem z pracownikami Administracji Osiedla nr 1 i Administracji Osiedla nr 2 OSM.
3.2 Obowiązkowe dołączenie do oferty informacji i/lub referencji dot. wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, gdzie dotychczas realizowane były usługi tożsame do objętych zamówieniem.
3.3. Konieczność zawarcia w ofercie informacji o liczbie planowanych do zatrudnienia lub do oddelegowania pracownikach, planowanym/praktykowanym systemie pracy oraz ich doświadczeniu w realizacji utrzymania terenów zielonych.

4. Termin składania ofert: 12.04.2023 r., godz. 14:00
5. Okres obowiązywania umowy: od dnia 1.06.2023 r. na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
6. Wymagany okres realizacji umowy: w 2023 roku od 01.06 do 30.11 w każdym kolejnym roku od 01.04 do 30.11 /co jest równoznaczne z okresem płatniczym/
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
11. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni w szczególności odpowiedni sprzęt, narzędzia, urządzenia, środki transportu, materiały i inne.
12. Wszystkie roboty i czynności muszą być wykonane w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w tym przepisami BHP, p-poż.
W przypadku zainteresowania, prosimy o składanie ofert w szczelnie zamkniętych kopertach z napisem „Pielęgnacja i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach Administracji Osiedla nr 1 i Administracji Osiedla nr 2 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej /oś. 600-lecie, oś. 11 Listopada, oś. Goworowska)”, w sekretariacie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07- 410 Ostrołęka.