Petycja o dofinansowanie kosztów ciepła
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w trosce o interesy swoich mieszkańców, również przyłączyła się do w/w akcji, dzięki czemu zebranych zostało 2214 podpisów, które przekazane zostały Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami.

W nawiązaniu do ogólnopolskiej akcji, koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z Katowic, dotyczącej zbierania podpisów wśród mieszkańców zasobu Spółdzielni, pod Petycją skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi w postaci dofinansowania kosztów ciepła w wysokości jednego tysiąca złotych na lokal mieszkalny za bieżący sezon grzewczy 2022/2023 również wszystkich właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych, stanowiących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe, informujemy, że w dniu 30.03.2023 r. o godz. 1300 w w/w Ministerstwie (z udziałem mediów oraz przedstawicieli zarządców nieruchomości) zostanie dokonane przekazanie Petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju.

W oparciu o informację otrzymaną od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, na dzień 23.03.2023 r. pod Petycjami zebranych zostało 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych (taka ilość wpłynęła bezpośrednio do siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami).

Kolejne tysiące Petycji wpływa każdego dnia. Ilość Petycji zapewne ulegnie zwiększeniu do czasu ich złożenia w Ministerstwie. Duża część zarządców nieruchomości oraz mieszkańców przesyła także Petycje bezpośrednio do Ministerstwa, zatem łączna ilość podpisów może przekroczyć nawet 200 000.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w trosce o interesy swoich mieszkańców, również przyłączyła się do w/w akcji, dzięki czemu zebranych zostało 2214 podpisów, które przekazane zostały Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie i udzielenie poparcia słusznej inicjatywie.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej