Opłata za korespondencję
W zasobach OSM rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele wskazują adres do korespondencji inny niż adres mieszkania

Szanowni Mieszkańcy,

W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele wskazują adres do korespondencji inny niż adres mieszkania. W takich przypadkach wysyłane przez Spółdzielnię do właścicieli informacje dotyczące rozliczeń i opłat muszą być doręczane za pośrednictwem poczty.

Do każdego mieszkania Spółdzielnia kieruje rocznie co najmniej 6 przesyłek, w tym:

  • cztery rozliczenia kosztów zużycia wody
  • dwa rozliczenia kosztów zużycia gazu,
  • rozliczenie kosztów energii cieplnej,
  • zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  • zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokal z tytułu zmiany stawek,
  • zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokal dokonywane na wniosek użytkownika lokalu w związku ze zmianą ilości osób lub zaliczkowej ilości zużycia wody,
  • potwierdzenia sald lub monity.

 

W przypadku zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni, ilość korespondencji doręczanej pocztą wzrasta.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada obowiązek informowania mieszkańców o zmianie wysokości opłat itp., wobec czego wysyłane informacje muszą być doręczane przesyłką ?za potwierdzeniem odbioru?. Ponoszone z tego powodu przez Spółdzielnię koszty generują coraz wyższe kwoty wydatków ? opłata za przesyłkę listową doręczaną ?za potwierdzeniem odbioru? wynosi obecnie 8,50 zł.

Na podstawie kalkulacji kosztów wysyłki korespondencji przez Spółdzielnię, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 29/06/2019 z dnia 26.06.2019r. wprowadziła obowiązek naliczania opłat za korespondencję, obowiązujący od 1 listopada 2019r. ustalając jednocześnie wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej na poziomie 3,25 zł za lokal mieszkalny brutto.

Osobom, które złożą pisemną rezygnację z wysyłania korespondencji na adres korespondencyjny, pisma będą dostarczane do oddawczych skrzynek pocztowych, znajdujących się we wszystkich budynkach mieszkalnych w zasobach OSM.

Wniosek o przesyłanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres lub rezygnację z takiej formy przesyłania korespondencji (druki do pobrania poniżej) można składać osobiście w biurach: Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13, Administracji Osiedla nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A, Administracji Osiedla nr 2 przy ul. H. Sienkiewicza 3 lub drogą pocztową.