Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na "na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 25/19 w Ostrołęce"

OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROŁĘCE
UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. J. Hallera 13 w świetlicy Spółdzielni na I piętrze.

Przedmiot przetargu:

Mieszkanie przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 25/19 w Ostrołęce o powierzchni 28,60 m2, na III piętrze, 1-pokojowe z kuchnią bez balkonu (w budynku 4-piętrowym),

 • cena wywoławcza mieszkania według operatu szacunkowego ? 86.000,00 zł.
 • wysokość wadium wynosi 4.300,00 zł.

Kwota minimalnego pierwszego postąpienia w przetargu wynosi 3.000,00 zł.
Kwota kolejnych minimalnych postąpień w przetargu wynosi 2.000,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni posiadający zawarte umowy o kolejność przydziału mieszkania, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego ? w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. Mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

WARUNKI PRZETARGU

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.
 2. Wadium należy wpłacić lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP SA nr rachunku 58 1020 3802 0000 1102 0133 1420, aby najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2020 r. znajdowało się na rachunku bankowym Sp-ni. Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć adres mieszkania, którego dotyczy wadium.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Spółdzielnię.
 4. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i z dowodem osobistym.
  W przetargu uczestniczą obydwoje małżonkowie.
 5. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków. Osoba rozwiedziona przedkłada Spółdzielni wyrok o rozwodzie.
 6. Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu i opłata za wykup gruntu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 14 dni od daty przetargu.
 7. Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilno-prawnych w całości ponosi nabywca mieszkania.
 8. Lokal można oglądać – szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 ?  (029) 766 63 81 wew. 30, 40,42 w godzinach od 9:00 do 14:00.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.