Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, w zakresie odnowienia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku wraz z remontem posadzek na klatkach schodowych".

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na wybór Wykonawcy zadania remontowego p.n.:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, w zakresie odnowienia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku wraz z remontem posadzek na klatkach schodowych

 

Szczegółowy zakres robót ujęty został w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

W przypadku zainteresowania, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana będzie w n/w sposób:

  • osobiście (na nośniku elektronicznym) w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00;
  • poprzez wysłanie na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta skierowany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji całości zamówienia: do 30 kwietnia 2024 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiajacego wskazany w SIWZ, w terminie do 24.01.2024 r. do godz. 12:00, przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiajacego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2024 r., o godz. 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej