Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 10”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 10"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza II przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??,  na:

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Ostrołęce  przy ul. 11 Listopada 10  (70 lokali mieszkalnych) ? budynek 6-klatkowy, 5-kondygnacyjny, w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – wykonawczej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza /na nośniku elektronicznym/ do odbioru / osobiście/ w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34

  • w dni powszednie,  w godz. od 9:00 do 14:00.

Termin realizacji zamówienia: do  30.11.2020r.

Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium w terminie  do 08.09.2020r. do godz. 14:00,   w  wysokości  5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 08.09.2020r.,  godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny,  swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ