Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicyW. Reymonta 1, kl. II
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy W. Reymonta 1, kl. II

INFORMACJE
o ogłoszonym przetargu

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, informuje, że ogłoszony został przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie remontowe:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy W. Reymonta 1, kl. II.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można odebrać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 .

Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  • osobisty – na nośniku elektronicznym;
  • wysłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta wysłany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2024 r

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w  wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 19.04.2024 r., godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej