Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 26 klatek schodowych
Informacja o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wykonanie Remontu posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych /26 klatek schodowych, przy ul. gen. J. Hallera 18, ul. Dzieci Polskich 6,12, ul. 11 Listopada 10, ul. S. Jaracza 10,12, ul. H. Modrzejewskiej 3, ul. W. Reymonta 7 w Ostrołęce.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na wykonanie:

Remontu posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych /26 klatek schodowych, przy ul. gen. J. Hallera 18, ul. Dzieci Polskich 6,12, ul. 11 Listopada 10, ul. S. Jaracza 10,12, ul. H. Modrzejewskiej 3, ul. W. Reymonta 7 w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14,

Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty)

Termin realizacji prac:  do 31.12.2021 r., realizacja robót na poszczególnych budynkach w terminach wskazanych przez Zamawiającego

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 01.03.2021r., do godz. 14:00, w  wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert upływa 01.03.2021r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ