Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont/wymiana instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Informacja o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na remont/wymianę instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rejon X? osiedle Hallera /przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. gen. J. Hallera 3B,5,5A,5B,7,7A,7B,9,9A,11,11A / w Ostrołęce

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na wykonanie zadania pn:

Remont/wymiana instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rejon X? osiedle Hallera /przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. gen. J. Hallera 3B,5,5A,5B,7,7A,7B,9,9A,11,11A / w Ostrołęce

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14,

Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty)

Termin realizacji prac:  od 02.10.2020r. do 30.04.2021r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.09.2020r., do godz. 14:00, w  wysokości 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert upływa 28.09.2020r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ