Ogłoszenia

Przetargi

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na remont posadzek w 6 budynkach
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu posadzek na klatkach schodowych.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??,  na wykonanie Remontu posadzek na klatkach schodowych w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych /18 klatek schodowych, przy  ul. Dzieci Polskich 9,  ul. 11 Listopada 3, ul. Goworowskiej 19,21, ul. W. Reymonta 3,5 w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34  ? w dni powszednie,  w godz. od 900 do 1400  (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac ? do 31.12.2020 r., realizacja robót na poszczególnych budynkach w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium w terminie  do 05.06.2020r.,  do godz. 1400,   w  wysokości  5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. J. Hallera 13,
Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 05.06.2020 r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny,  swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.?

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ