Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont posadzek na klatkach schodowych
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont posadzek na klatkach schodowych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (18 klatek schodowych) w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy : Dzieci Polskich 13a, Powstańców 9, 13, Konopnickiej 2, 4, 8, 25, 11 Listopada 1, Starosty Kosa 2A”

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie pn.:

„Remont posadzek na klatkach schodowych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (18 klatek schodowych) w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy : Dzieci Polskich 13a, Powstańców 9, 13, Konopnickiej 2, 4, 8, 25, 11 Listopada 1, Starosty Kosa 2A”

 

Zakres robót ujęty został w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

W przypadku zainteresowania, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana będzie w n/w sposób:

  • osobiście (na nośniku elektronicznym) w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00;
  • poprzez wysłanie na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta skierowany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2024 r. realizacja robót na poszczególnych budynkach w terminach wskazanych przez Zamawiającego
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiajacego wskazany w SIWZ, w terminie do 26.01.2024 r. do godz. 12:00, przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiajacego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2024 r., o godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej