Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont elewacji budynku
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na wykonanie remontu części elewacji /remont ściany zachodniej / budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 4 w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac ? do 15.10.2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. J. Hallera 13,
Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 05.06.2020 r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny,  swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.?

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ