Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont części elewacji (ściany wschodniej – od strony wejść do klatek schodowych) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy T. Sygietyńskiego 7 w Ostrołęce”

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na wybór Wykonawcy zadania remontowego p.n.:

„Remont części elewacji (ściany wschodniej – od strony wejść do klatek schodowych) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy T. Sygietyńskiego 7 w Ostrołęce”

 

Szczegółowy zakres robót ujęty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

W przypadku zainteresowania, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana będzie w n/w sposób:

  • osobiście (na nośniku elektronicznym) w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00;
  • poprzez wysłanie na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta skierowany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji całości zamówienia: do 30 sierpnia 2024 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiajacego wskazany w SIWZ, w terminie do 22.02.2024 r. do godz. 1200, przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiajacego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 22 lutego 2024 r., o godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej