Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „remont budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. 11 Listopada 21 w Ostrołęce”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "remont budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. 11 Listopada 21 w Ostrołęce"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na wykonanie:

Remontu budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. 11 Listopada 21 w Ostrołęce: remont schodów zewnętrznych, tarasów wraz z odnowieniem jednej ściany /frontowej/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34

  • w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 21 września 2020r., do godz. 14:00, w  wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 21 września 2020r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ