Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „realizację inwestycji pn: Budowa parkingu oraz drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do budynków mieszkalnych””
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "realizację inwestycji pn: Budowa parkingu oraz drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza 3, Goworowskiej 2,4 oraz Reymonta 5,9 wraz z budową oświetlenia ulicznego w Ostrołęce"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na realizację inwestycji pn:

Budowa parkingu oraz drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza 3, Goworowskiej 2,4 oraz Reymonta 5,9 wraz z budową oświetlenia ulicznego w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji całości zamówienia: do 30.06.2021 r., realizacja prac z podziałem na ZADANIA:

  • I ZADANIE – od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.
  • II ZADANIE – od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 14.09.2020r., do godz. 14:00, w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 14.09.2020r., godz. 14:00.
Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ