Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „na wykonanie remontu wewnętrzne instalacji gazowej w budynku ul. 11 Listopada 10 w Ostrołęce”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "na wykonanie remontu wewnętrzne instalacji gazowej w budynku ul. 11 Listopada 10 w Ostrołęce"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na:

?wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 10 (70 lokali mieszkalnych) ? budynek 6-klatkowy, 5-kondygnacyjny, w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – wykonawczej?.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza /na nośniku elektronicznym/ do odbioru / osobiście/ w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34
w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.07.2020r. do godz. 14:00, w  wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert

upływa 28.07.2020r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ