Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Doręczenie korespondencji do użytkowników lokali mieszkalnych w 107 budynkach”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Doręczenie korespondencji do użytkowników lokali mieszkalnych w 107 budynkach"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na:

?DORĘCZENIE KORESPONDENCJI DO UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W 107 BUDYNKACH” z podziałem na 8 rejonów?.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniona w formie elektronicznej i papierowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 OSM,

ul. Gen. J. Hallera 13A, lokal nr 26, tel. (29) 766 69 33 ? w dni powszednie, w godz.
od 7:00 do 15:00.

Termin realizacji usługi ? od daty zawarcia umowy na czas nieokreślony

Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne, wskazane przez Oferenta rejony.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

07-410 Ostrołęka,

ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert

upływa 15.06.2020 r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ