Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „docieplenie części ścian zewnętrznych budynku i towarzyszące roboty remontowe Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "docieplenie części ścian zewnętrznych budynku i towarzyszące roboty remontowe Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na zadanie pn:

Docieplenie części ścian zewnętrznych budynku i towarzyszące roboty remontowe Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34

  • w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji zamówienia: od 01 października 2020r. do 30 września 2021r

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 14.09.2020r., do godz. 14:00, w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 14.09.2020r.,  godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ