Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. wymiany dźwigów osobowych w budynkach: gen. A.E. Fieldorfa Nila 18, kl. II, Starosty Kosa 2A, kl. II.
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego) dotyczący wymiany dźwigów osobowych w budynkach: gen. A.E. Fieldorfa Nila 18, kl. II, Starosty Kosa 2A, kl. II.

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, informuje, że ogłoszony został przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie –
demontażu dwóch dźwigów osobowych, dostawie i montażu nowych dźwigów osobowych
elektrycznych wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na ich
eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie
i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy:

  • Starosty Kosa 2A, kl. II,
  • gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 18, kl. II.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można odebrać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00.

Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  • osobisty – na nośniku elektronicznym;
  • wysłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta wysłany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2023 r

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na zasadach i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 28.06.2023 r., godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ