Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Pielęgnację i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach OSM”
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Pielęgnację i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach OSM"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na:

?Pielęgnację i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej /oś. 600-lecia, oś. Hallera, oś. Dzieci Polskich/ w Ostrołęce?.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniona w formie elektronicznej lub papierowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 OSM,

ul. Gen. J. Hallera 13A, lokal nr 26, tel. (29) 766 69 33 ? w dni powszednie, w godz.
od 7:00 do 15:00.

Termin realizacji usługi

od daty zawarcia umowy do 30.11.2020 r., z możliwością przedłużenia i stałego wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 01.06.2020 r., do godz. 12:00, w  wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

07-410 Ostrołęka,

ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert

upływa 01.06.2020 r., godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ