Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na budowę monitoringu zaplecza technicznego Spółdzielni przy ul. Targowej 41 w Ostrołęce
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wykonanie monitoringu i kontroli dostępu do obiektów znajdujących się na terenie zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Targowej 41 w Ostrołęce.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na:

Wykonanie monitoringu i kontroli dostępu do obiektów znajdujących się na terenie zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nr ewidencyjny działek: 40161 oraz 40517, zlokalizowanych przy ul. Targowej 41 w Ostrołęce, wraz ze stałą usługą ochronną w formie monitorowania systemu alarmowego.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać siedzibie Zaplecza Technicznego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Targowa 41, Tel. 795 432 665 ? w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Wykonanie monitoringu i kontroli dostępu do obiektów zlokalizowanych przy ul. Targowej 41 – do 30.06.2021r.;

Stała usługa ochronna w formie monitorowania systemu alarmowego: od 01.07.2021r., umowa na czas nieokreślony.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 30.04.2021r., do godz. 1400, w  wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 30.04.2021r. godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ