Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu dot. sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie zapytania o cenę) dot. sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie §6 – zapytanie o cenę, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, skierował zaproszenia do złożenia oferty na sporządzenie (w wersji papierowej i elektronicznej – po jednym egzemplarzu) świadectw charakterystyki energetycznej dla:

  • 108 budynków mieszkalnych,
  • 12 pawilonów użytkowych,
  • 2 lokali usługowych w budynku mieszkalnym,
  • 1 lokalu mieszkalnego w najmie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego niezbędnych danych
Termin składania ofert upływa: 12.04.2023 r., godzina 12:00 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny;
  • swobodnego wyboru oferty;
  • do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ