Ogłoszenie o legalizacji wodomierzy mieszkaniowych
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w III kwartale br., na podstawie Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjętej na piśmie w dniu 21 września 2020r., zostanie przeprowadzona ustawowa, obowiązkowa legalizacja wodomierzy zimnej i ciepłej wody.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w III kwartale br., na podstawie Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjętej na piśmie w dniu 21 września 2020r., zostanie przeprowadzona

ustawowa, obowiązkowa legalizacja wodomierzy zimnej i ciepłej wody

w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, poprzez ich wymianę na nowe, z wykorzystaniem dotychczasowych modułów radiowych pozwalających na utrzymanie systemu rozliczeń zużycia wody opartych na odczytach radiowych i monitoringu stanu liczników oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Spółdzielni.

Wodomierze zainstalowane w lokalach mieszkalnych są przyrządami pomiarowymi, które w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 140 z późniejszymi zmianami) podlegają legalizacji jako przyrządy stosowane w obrocie publicznym do wyznaczania ilości rzeczy (wody) w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń. Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania techniczne, metrologiczne i może być stosowany do w/w celów.

Koszty w/w wymiany zostaną sfinansowane z naliczanej od 01.01.2020r. opłaty za legalizację wodomierzy, o czym Spółdzielnia poinformowała Państwa pismem z 14.10.2019 r.

Wymiany wodomierzy dokona firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o. o., Osiedle Lecha 121, 61-298 Poznań.

W oferowanej cenie usługi wykonawca uwzględnił odkup i utylizację starych wodomierzy. W związku z powyższym zdemontowane wodomierze należy przekazać wykonawcy robót, co zostanie potwierdzone w protokole wykonania robót. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na stan licznika demontowanych wodomierzy ? po ich utylizacji nie będzie możliwości weryfikacji stanu końcowej wartości zużycia wody.

O dokładnym terminie wymiany wodomierzy Spółdzielnia powiadomi mieszkańców odrębnym ogłoszeniem umieszczonym na tablicach ogłoszeń w budynku.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni ?Regulaminem rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach OSM?, użytkownik lokalu, który uniemożliwi zamontowanie, wymianę lub legalizację wodomierzy, będzie rozliczany za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w formie ryczałtu, w ilości:

  • za zużycie wody zimnej i odprowadzenie ścieków – 7 m3/1 osobę/miesiąc,
  • za podgrzanie wody – 3 m3/1 osobę/miesiąc,
  • wg aktualnie obowiązujących w Spółdzielni opłat i taryf .

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej