Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenia o przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych – chodników oraz utwardzeń terenu zapewniających obsługę budynku przy ulicy gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego) na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych – chodników oraz utwardzeń terenu zapewniających obsługę budynku przy ulicy gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie pn.:

Przebudowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych – chodników oraz utwardzeń terenu zapewniających obsługę budynku przy ulicy gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce.

 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 09:00 do 14:00 (odbiór SIWZ – osobisty).

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2023 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do 30.03.2023 r., do godz. 12:00, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 30 marca 2023 roku, do godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ