Ogłoszenia

Przetargi

Ogłaszamy przetarg na pawilon handlowy przy ul. Goworowskiej 24 i przy ul. Dzieci Polskich 11
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na najem pawilonu handlowego o pow. 995 m2 przy ul. Goworowskiej 24 oraz pawilonu handlowego o pow. 867 m2 przy ul. Dzieci Polskich 11.

PRZETARG
NA PAWILON HANDLOWY PRZY UL. GOWOROWSKIEJ 24
I PRZY UL. DZIECI POLSKICH 11

 

?Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza przetarg na najem:

  1.  Pawilonu Handlowego o pow. 995 m2 przy ul. Goworowskiej 24 w Ostrołęce ? Pawilon wolny od dnia 01.03.2022r. z możliwością wcześniejszego zasiedlenia. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 19,00zł/m2, plus należny podatek VAT miesięcznie.
  2. Pawilonu Handlowego o pow. 867 m2 przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce (możliwość podziału powierzchni pawilonu na 2 odrębne lokale) – pawilon wolny od dnia 08.11.2021r. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 15,05zł/m2 , plus należny podatek miesięcznie.

 

W/w pawilony wymagają dostosowania do potrzeb nowego użytkownika ? na koszt najemcy, mogą być wykorzystane na cele handlowe, usługowe i magazynowe.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany Pawilon, w szczególności: koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania, koszty zimnej wody i odprowadzenia ścieków, koszty energii elektrycznej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

Wymagane dokumenty

Oferta winna zawierać dokumenty stanowiące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z KRS-u), a także aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem Pawilonu przy ul. Goworowska 24 jest wpłacenie wadium w wysokości 23 253,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote) – przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S. A. O/Ostrołęka, w terminie do dnia 02.11.2021r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem Pawilonu przy ul. Dzieci Polskich 11 jest wpłacenie wadium w wysokości 16 049,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) – przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S.A. O/Ostrołęka, w terminie do dnia 02.11.2021r.

Bliższych informacji dotyczących Pawilonu przy ul. Goworowska 24 w Ostrołęce udziela Administracja Osiedla Nr 2 OSM Ostrołęka ul. Sienkiewicza 3/1, tel. (029) 764 55 32, lub Administracja Osiedla Nr 1 OSM Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13A/26, tel. (029) 766 69 33 ? w sprawie najmu Pawilonu przy ul. Dzieci Polskich 11.

Lokale można oglądać przy udziale pracownika OSM w godzinach od 8:00 ? 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

W razie uchylania się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem ?Przetarg ofert na najem pawilonu ul. Goworowska 24? lub ?Przetarg ofert na najem pawilonu ul. Dzieci Polskich 11? w sekretariacie Spółdzielni, ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, do dnia 02.11.2021r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.?