Ogłoszenia

Przetargi

Ogłaszamy przetarg na lokal użytkowy przy ul. 11 listopada 21
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na lokal użytkowy przy ul. 11 listopada 21

PRZETARG
NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. 11 LISTOPADA 21

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza przetarg na najem:

Lokalu użytkowego o pow. 239,66 m2 na piętrze Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. 11 Listopada 21 w Ostrołęce.

 

Termin zasiedlenia: do ustalenia – po rozstrzygnięciu przetargu.

Istnieje możliwość podzielenia lokalu.

Cena wywoławcza czynszu: 15,05 zł/m2, plus należny podatek VAT miesięcznie.
Do opłaty czynszu należy doliczyć koszty: energii cieplnej ogrzewania, zimnej wody, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym i za wieczyste użytkowanie gruntu – przypadające na w/w lokal.

Lokal przystosowany jest do prowadzenia działalności typu fitness/siłownia. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb nowego najemcy – na jego koszt.

Informacji udziela Administracja Osiedla Nr 1 OSM, ul. gen. J. Hallera 13A/26, tel. (29)766 69 33, czynne pon.-pt., w godz. 7:00-15:00. Oględziny lokalu przy udziale pracownika OSM w godz. 8:00 – 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Oferta powinna zawierać: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z KRS-u), aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 825,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych) – przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S.A. O/Ostrołęka, do dnia 15.04.2022 r. W razie uchylania się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na najem lokalu w P.H. ul. 11 Listopada 21” w sekretariacie OSM, ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, czynne pon. – pt., w godz. w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 15.04.2022 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.