Nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej”
Nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z treścią art. 45 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne ciężar odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie i gospodarowanie ciepłem w budynkach wielolokalowych spoczywa na właścicielach lub zarządcach tych budynków. W związku z powyższym to właśnie właściciele lub zarządcy zobowiązani są dokonać wyboru metody, o których mowa z art. 45 ust. 8 w/w ustawy, rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku.

Ponadto mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.12.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (które wydane zostało na podstawie art. 45 d ustawy Prawo energetyczne) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest dostosować regulamin rozliczeń do zapisów zawartych w w/w Rozporządzeniu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 28.12.2022 r. podjęła Uchwałę nr 25/12/2022 w sprawie uchwalenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, tym samym wywiązując się z w/w ustawowego obowiązku. Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa jednocześnie informuje, że treść nowego „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r., z zastrzeżeniem, że do okresów rozliczeniowych rozpoczętych przed 1 stycznia 2023 r. mają w dalszym ciągu zastosowanie przepisy dotychczasowego „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 89 z dnia 27.08.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, zamieszczona została w zakładce „AKTY PRAWNE – REGULAMINY”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.


Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej