Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodna z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych naszych obecnych, byłych oraz potencjalnych Partnerów i Współpracowników jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy gen. J. Hallera 13.

Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: sekretariat@osm-ostroleka.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy gen. J. Hallera 13.

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Z Inspektorem można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl, tel. 602468665 lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy gen. J. Hallera 13, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o określoną przesłankę legalności. Zazwyczaj przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi, realizacją podpisanej umowy, spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zawsze, gdy przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie prosimy Państwa o jej wyrażenie w sposób jasny, przejrzysty i czytelny. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez żadnych negatywnych skutków dla Państwa.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b), w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c), lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń oraz udzieleniem odpowiedzi na pisma lub reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania niektórych czynności jak np. zawarcie umowy. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć ją na mniej atrakcyjnych warunkach, w tej sytuacji mamy również prawo nie odpisać na złożone pismo lub reklamację.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu np. wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy pamiętać, że mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

PrawoPodstawaOpis
  wycofanie zgody  Art. 7 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych  Art. 15 RODOOsoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  sprostowanie danych  Art. 16 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  usunięcie danych  Art. 17 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO
  ograniczenia przetwarzania  Art. 18 RODOOsoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
  przenoszenie danych  Art. 20 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi.
  sprzeciw  Art. 21 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do skargiArt. 77 RODOKażda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
  • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

−  dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

−  wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

−  ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

  • wyrazili Państwo zgodę na takie udostępnienie

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sekretariat@osm-ostroleka.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy gen. J. Hallera 13, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoją skargę wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl, tel. 602468665. 

Przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.