Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

 

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, informuje, że ogłoszony został przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu:

  • Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ulicy gen. J. Hallera 13
  • Budynku Administracyjno – Socjalnego przy ulicy Targowej 41,

Będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce”

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można otrzymać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00.

Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  • osobisty – na nośniku elektronicznym;
  • wysłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail – na pisemny wniosek Oferenta wysłany na adres: sekretariat@osm-ostroleka.pl

Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2023 r

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na zasadach i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.
Termin składania ofert upływa 28.08.2023 r., godz. 12:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia
  • dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ