Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. J. Hallera 13 w świetlicy Spółdzielni na I piętrze.

Przedmiot przetargu:

Mieszkanie przy ul. Celulozowej 6A/5 w Ostrołęce o powierzchni 45,51 m2, na parterze, 3-pokojowe z kuchnią bez balkonu (w budynku 4-piętro­wym),

 • cena wywoławcza mieszkania według operatu szacunkowego ? 134.000,00 zł.
 • wysokość wadium wynosi 6.700,00 zł.

Kwota minimalnego pierwszego postąpienia w przetargu wynosi 4.000,00 zł.

Kwota kolejnych minimalnych postąpień w przetargu wynosi 2.000,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni posiadający zawarte umowy o kolejność przydziału mieszkania, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego ? w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

 

WARUNKI PRZETARGU

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa­dium.
 2. Wadium należy wpłacić lub przelać na konto Spół­dzielni w PKO BP SA nr ra­chunku 58 1020 3802 0000 1102 0133 1420 aby najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Sp-ni. Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć adres mieszkania, którego dotyczy wadium.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Spółdzielnię.
 4. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i z dowodem osobistym.
  W przetargu uczestniczą obydwoje małżonkowie.
 5. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłoże­nie pisem­nego wyrażenia zgody drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej mał­żonków. Osoba rozwiedziona przedkłada Spółdzielni wyrok o rozwodzie.
 6. Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu i opłata za wykup gruntu oraz za wypis z rejestru gruntów podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 14 dni od daty przetargu.
 7. Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarial­nego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilno-prawnych w ca­łości ponosi nabywca mieszkania.
 8. Lokal można oglądać – szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 ? (029) 766 63 81 wew. 30, 40, 42 w godzi­nach od 09:00 do 14:00.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy­czyny.