Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu nieograniczonym dotycząca remontu posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący remontu posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych (20 klatek schodowych).

5INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie pn.:

Remont posadzek na klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (20 klatek schodowych) w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy: Dzieci Polskich 13, Powstańców 5, 7, 15, 17, Goworowskiej 14, S. Jaracza 12A, H. Modrzejewskiej 7. 

   

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

  Termin realizacji zamówienia: do 29 grudnia 2023 r. realizacja robót na poszczególnych budynkach w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w  wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do 31.01.2023 r., do godz. 12:00.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

  Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  07-410 Ostrołęka,
  ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

  Termin składania ofert upływa: 31 stycznia 2023 roku, do godz. 12:00.

  Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

    

   ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ