Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na remont elewacji budynku ul. Celulozowa 4
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wykonanie remontu części elewacji /remont 3 ścian/ budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 4 w Ostrołęce.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na:

Wykonanie remontu części elewacji /remont 3 ścian / budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 4 w Ostrołęce.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac: do 15.10.2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 22.03.2021r. do godz. 14:00, w wysokości 15 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 22.03.2021r. godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.?

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ