Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ulicy 11 Listopada 1 oraz Starosty Kosa 2A.

 GŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na:

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:

  • przy ul. 11 Listopada 1 (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny;
  • przy ul. Starosty Kosa 2A (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny,

w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – wykonawczej opracowanej dla każdego budynku odrębnie.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza /na nośniku elektronicznym/ do odbioru /osobiście/ w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00.

Termin realizacji prac: do 30.09.2022 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.03.2022r. do godz.14:00, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 28.03.2022r. godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ