Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytanie ofertowe) dotyczące wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ulicy 11 Listopada 1 oraz Starosty Kosa 2A.

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru:

 1. Wykonawców robót budowlanych i usług,
 2. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce przy ulicy:
  • 11 Listopada 1 (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny;
  • Starosty Kosa 2A (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny, w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – wykonawczej opracowanej dla każdego budynku odrębnie.

   

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza /na nośniku elektronicznym/ do osobistego odbioru w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 09:00 do 14:00 .

  Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2023 r.

  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie do 28.09.2022 r., do godz. 12:00.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

  Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  07-410 Ostrołęka,
  ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

  Termin składania ofert upływa: 28 września 2022 roku, do godz. 12:00.

  Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

    

   ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ