Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wykonania wymiany wewnętrznej instalacji gazowej.
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący wykonania wymiany wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. 11 listopada oraz Starosty Kosa

 OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie §4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na:

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do montażu indywidualnych gazomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce przy ulicy:

  • 11 Listopada 1 (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny;
  • Starosty Kosa 2A (68 lokali mieszkalnych) – budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny,

W zakresie określonym w dokumentacji projektowo – wykonawczej opracowanej dla każdego budynku odrębnie.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza /na nośniku elektronicznym/ do osobistego odbioru w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, pok. nr 14, tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 .

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie do 04.05.2022 r., do godz.12:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 04.05.2022 r., godz. 12:00

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ