Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca remontu oświetlenia osiedlowego
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący remontu oświetlenia osiedlowego

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na wykonanie robót:

Budowa instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce:

 • Rejon XIV- przy budynkach ul. 11 Listopada 2,4, ul. gen. I. Prądzyńskiego 1,
 • Rejon XV- przy budynkach ul. 11 Listopada 1,3,5, ul. Starosty Kosa 2A.

 

Warunki zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14,
Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac: do 31 sierpień 2022r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.02.2022r., do godz. 14:00, w  wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 28.02.2022r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
 • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

   

  ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ