Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotyczący remontu części elewacji budynku ul. Sygietyńskiego 7
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący remontu części elewacji budynku ul. Sygietyńskiego 7

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na wykonanie robót:

Remont części elewacji / remont 1 ściany / budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Sygietyńskiego 7 w Ostrołęce.

 

Warunki zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14,
Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac: do 30 września 2022r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 07.03.2022r., do godz. 14:00, w  wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa: 07.03.2022r., godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ